Valors de Món Banyoles

+ Incentivar la convivència per millorar la qualitat de vida de totes les persones que viuen a Banyoles.

No el benefici particular ni el de cap col·lectiu de forma exclusiva.

+ Totes o cap.

No a elles i Nos-altres.

+ Buscar la igualtat de drets (barreres reals) i desfer els prejudicis (barreres imaginàries).

No a les barreres (reals o imaginàries) que ens mantenen aïllats dins compartiments estancs.

+ Intentar comprendre les causes del malestar sense amagar els conflictes.

No a l’hostilitat.

+ Sí al diàleg i a les solucions consensuades.

No a la violència (física o verbal).

+ Oferir un altaveu a les persones que integren col·lectius estigmatitzats.

Contra l’estigmatització sobre determinats col·lectius que porten a terme administracions, partits polítics, mitjans de comunicació, etc.

+ Ment oberta.

No a l’estretor de mires.

+ Els fluxos d’entrada i de sortida són essencials per a la societat moderna.

No a la idea fícticia de la societat homogènia, estable i invariable.

+ Obrir el llenguatge a noves mirades: la cultura humana com un tronc comú del qual parteixen diferents ramificacions / tota tradició cultural concreta està feta de múltiples substrats de procedències diferents que contínuament es transformen / la cultura ens conforma però no ens determina ni ens condemna de forma fatídica dins d’uns motlles predeterminats / la convivència com a experiència de transformació bidireccional. 

No a l’acceptació acrítica de nocions tan utilitzades com: identitat cultural / diversitat cultural / multiculturalitat / integració.